TERRAS OPEN? WAT MOET JE ALS ONDERNEMER WETEN?

Naar aanleiding van het bericht van vele horecaondernemers dat zij dinsdag 2 maart a.s. hun terrassen open willen doen, ondanks de thans geldende Covid-regelgeving, hebben wij met Koch Advocaten en Hans van Oijen (eigenaar Hans van Oijen Juridisch Bedrijfsadvies BV) informatie op onze websites geplaatst voor horecaondernemers. Daarop is te lezen met welke handhavingsmaatregelen/boetes horecaondernemers te maken kunnen krijgen. Tevens wordt inzicht gegeven in mogelijke verzet- of bezwaar mogelijkheden en er zijn gratis modellen beschikbaar.

Wij en Koch Advocaten menen – na een beperkte steekproef onder horecaondernemers – te voorzien in een behoefte aan heldere voorlichting. Met deze actie willen wij voorts de noodlijdende horeca steunen. Wij realiseren ons hoe zwaar het moet zijn voor ondernemers om naar lege terrassen te moeten kijken, terwijl de parken volstromen.

Er is geen enkele relatie (en wij wensen ons ook niet te associëren) met bestaande belangengroeperingen en/of stichtingen die corona(regels) niet serieus nemen.

RISICO
Een ondernemer neemt twee risico’s als hij of zij nu zijn terras open gooit:
1.   Een strafrechtelijke ‘corona-boete’;
2.   Bestuursdwang.

1. Een strafrechtelijke ‘corona-boete’
a)   Een politieagent of een Bijzonder Opsporingsambtenaar (een zgn. BOA) kan een ‘corona-boete’ opleggen op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht van maximaal € 4.350. Meestal gaat aan de boete een waarschuwing vooraf, maar dat hoeft niet.

b)   Tegen deze boete kun je verzet aantekenen. Een verzetschrift kan je via deze link als Word-bestand downloaden. Op de strafbeschikking vind je de gegevens hoe en waar je het verzet kan aantekenen. Zorg ervoor dat je het verzetschrift binnen 14 dagen na de ontvangst van de strafbeschikking hebt ingediend. Als je verzet aantekent, betaal dan niet. In het verzetschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de straf. In het voorbeeld zijn enkele mogelijkheden opgenomen.

c)   Op dit moment zien we geen juridische gronden waarop je succesvol kan betogen dat de boete juridisch niet kan. Niettemin kan het zinvol zijn een verzetschrift in te dienen, om zo te bereiken dat de officier van justitie de boete alsnog intrekt of matigt. Denk maar zo: niet geschoten is altijd mis. Als de officier van justitie het verzet ongegrond verklaart en je wilt nog steeds niet betalen, dan is de kans aanwezig dat je wordt gedagvaard voor de rechter. Je moet dan op een zitting verschijnen en je mag de rechter dan persoonlijk uitleggen waarom je het niet met de straf eens bent. Je kunt een advocaat meenemen naar die zitting. Je kunt uiteraard eerst een advocaat bellen om een inschatting te krijgen van de daaraan verbonden kosten.

d)   Als je een strafbeschikking krijgt en daartegen niets doet, kan dit leiden tot een aantekening op het strafblad (justitiële documentatie). Dit kan een beletsel zijn voor bijv. het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook als de rechter je uiteindelijk veroordeelt, is dit het geval.
Daarom: als je als ondernemer een forse corona-boete krijgt, kan het raadzaam zijn verzet aan te tekenen. Je kan dat zelf doen of laten doen. Wellicht is de officier van justitie bereid de boete van tafel te halen of te matigen. Eerlijk is eerlijk: de kans dat dat gebeurt is niet groot. Als de boete niet van tafel gaat, dan moet je de keuze maken of je betaalt of “de zaak laat voorkomen”. Wij kunnen je geen garantie geven dat je dan een beter resultaat behaalt. Een zitting kan ook tot een hogere straf leiden. Een rechter heeft een luisterend oor en zal goed alle omstandigheden meewegen, dus zeker ook je persoonlijke en financiële omstandigheden. Of het zinvol is om een advocaat mee te nemen kun je het beste met jouw advocaat bespreken. Mocht je worden veroordeeld en mocht je het met dat vonnis niet eens zijn, dan kan je in hoger beroep. Of dat een zinvolle actie is in het algemeen niet te zeggen.

2. Bestuursdwang
Naast de strafrechtelijke boete kan de gemeente handhavend optreden door het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties, zoals een last onder dwangsom (geldbedrag) of een last onder bestuursdwang (uitvoering door de gemeente op uw kosten) of een bestuurlijke boete. Een last (bevel) onder bestuursdwang is een zogenoemde herstelsanctie. Een herstelsanctie is géén boete, maar is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van een rechtmatige situatie.
Waar je als ondernemer in normale omstandigheden een vooraankondiging zal ontvangen, zal dit in de huidige Covid situatie zeer waarschijnlijk niet het geval zijn. De overheid zal voortvarend willen optreden door direct – zonder dat de horecaondernemer een zienswijze kan indienen – een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. In zeer spoedeisende gevallen kunnen deze maatregelen reeds worden toegepast na slechts een mondelinge mededeling. Dit betekent dat een horecagelegenheid per direct gesloten kan worden door verzegeling.  

Naast deze herstelsancties kan er ook een bestuurlijke boete aan de horecaondernemer worden opgelegd.
Tegen deze maatregelen kan door de horecaondernemer bezwaar worden gemaakt. Een voorbeeld vind je onder deze link. Let op: als je als horecaondernemer bezwaar maakt tegen deze maatregelen, dan betekent dit niet dat de dwangsom of bestuursdwang wordt opgeschort. Wil je dit wel, dan zul je naast het indienen van een bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening bij de rechter moeten vragen.
Daarom: drijf de zaak niet op de spits als je een van deze bestuurlijke maatregelen dreigt te krijgen. Houd je daar aan, want de risico’s zijn te groot om die aanzegging naast je neer te leggen. Natuurlijk kun je vervolgens wel de aanzegging aan Koch Advocaten voorleggen en kun je jouw bezwaren delen. Dan kan worden bezien of het zin heeft het bezwaar- en/of beroepstraject (verder) in te zetten. Wat betreft de kosten: een ondernemer zal geen recht op een toevoeging (‘gratis’ advocaat) hebben, zodat deze kosten voor eigen rekening komen.

WAAROM VOI

De naam VOI heeft voor ons meerdere betekenissen. Zo staan de letters allereerst voor onze kernwaarden Vooruitstrevend, Oplossingsgericht en Integer. Daarnaast betekent VOI in het Italiaans ‘je’, ‘jullie’, ‘u’. De naam bevestigt hiermee onze bedrijfsfilosofie, namelijk dat wij elke dag met veel plezier en energie onze kennis en ervaring inzetten om de belangen van u als cliënt te behartigen. Een leuk feitje is natuurlijk ook dat VOI een anagram is van de naam van de oprichter Ivo.

TELEFOONGEGEVENS ALS BEWIJSMIDDEL?

Op 2 maart 2021 heeft de Grote Kamer van het Europese Hof van Justitie wederom een belangwekkend arrest gewezen (H.K. vs. Estland, Prokurator, ECLI:EU:C:2021:152). En natuurlijk is het de vraag wat dat voor de Nederlandse strafpraktijk betekent.

SPIJKERS OP LAAG WATER OF JUIST BITTERE NOODZAAK?

Het watersportseizoen komt er weer aan. Hoe fijn is het, zeker nu in corona-tijd, om met je motorboot, zeilboot of luxe jacht er lekker op uit te gaan op de Nederlandse wateren?

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.