Verzuimboete belastingdienst

De Belastingdienst kan u om verschillende redenen een boete opleggen. Zo krijgt u een boete wanneer u geen, onvolledige, onjuiste of niet tijdige aangiftes doet. Er zijn verschillende soorten boetes mogelijk, namelijk de verzuimboete en de vergrijpboete. In dit artikel leggen we u het verschil tussen deze boetes uit en wat u er tegen kunt doen.

Verzuimboete Belastingdienst

De inspecteur van de Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen bij het niet (tijdig) doen van belastingaangifte of het niet (tijdig) betalen (afdragen) van belasting. Het kan hierbij gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of omzetbelasting. Afhankelijk van het type belasting en verzuim wordt er in sommige gevallen eerst een herinnering of aanmaning verstuurd. Wanneer deze niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan zal de fiscus overgaan tot een verzuimboete.

Verzuimboetes zijn het gemakkelijkst te voorkomen. Zorg ervoor dat u de aangifte inkomstenbelasting (jaarlijks), aangifte vennootschapsbelasting (jaarlijks), aangifte loonbelastingen (maandelijks) en aangifte omzetbelasting (meestal per kwartaal) tijd doet, bijvoorbeeld door reminders in uw telefoon.

Vergrijpboete Belastingdienst

De inspecteur kan een vergrijpboete opleggen als het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte te wijten is aan opzet of grove schuld. Ook het verwijtbaar te weinig betalen van belasting kan worden beboet. Belastingdienst legt hierbij een boete op die in lijn ligt met de overtreding. Een vergrijpboete komt vaak voort uit een controle van de Belastingdienst.
Het is bovendien mogelijk om als belastingadviseur, accountant of bestuurder van een belastingplichtige een boete te krijgen als bijvoorbeeld medepleger of medeplichtige. Boetes van de Belastingdienst kunnen hoog oplopen (tot wel 100% of 300% van de belasting) en zijn zeker niet in alle gevallen terecht.

Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een verzuimboete of vergrijpboete. In sommige gevallen is het mogelijk om een matiging of zelfs vernietiging van de boete te bewerkstelligen. Dit is bij een verzuimboete vaak lastiger dan bij een vergrijpboete.
U dient bij een verzuimboete op de hoogte te zijn van het tijdig, volledig en juist indienen- en betalen van uw aangiftes. De bewijslast ligt dan ook bij de belastingplichtige als u bezwaar wilt maken op een verzuimboete. Bezwaar maken doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Heeft u geen ervaring met het maken van een bezwaarschrift? Wij hebben hier een hulpmiddel voor gecreëerd: de bezwaarschrift generator.
Bij een vergrijpboete dient de inspecteur de boete te onderbouwen. Daarnaast ligt de hoogte van deze boetes soms op onredelijk niveau. Men spreekt dan van een wanverhouding, wat reden kan zijn voor een matiging van de boete. Ook kunnen er verzachtende omstandigheden zijn waardoor een vergrijpboete kan worden gematigd. In enkele gevallen kan een vergrijpboete worden vernietigd. Dit is enkel het geval wanneer er een pleitbaar standpunt is op basis van de heersende leer en huidige jurisprudentie.

De fiscaal advocaten van VOI Advocaten zijn gespecialiseerd in het verlenen van bijstand bij fiscale boeteprocedures. Neem gerust contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.