Informatiebeschikking

Informatiebeschikking

Bij het niet voldoen aan een informatieverzoek van de Belastingdienst of indien u niet aan uw administratieplicht heeft voldaan, kan de inspecteur een informatiebeschikking (artikel 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen) opleggen. In een dergelijke beschikking legt de inspecteur vast waar u niet aan heeft voldaan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de inspecteur u vragen heeft gesteld, die volgens hem niet zijn beantwoord. Ook kan het zijn dat de inspecteur heeft geconstateerd dat de administratie niet op orde is. Ook die vaststelling kan hij in een informatiebeschikking vastleggen. 

Omkering van de bewijslast

De reden dat de inspecteur dit vastlegt in een informatiebeschikking is niet enkel om vast te leggen waar u volgens hem niet aan heeft voldaan. De bedoeling van de inspecteur is om ervoor te zorgen dat u in een nadelige en hijzelf in een betere bewijspositie komt. Het niet voldoen aan bepaalde fiscale verplichtingen kan namelijk leiden tot de zogenoemde “omkering en verzwaring van de bewijslast”. Als hiervan sprake is, is het aan de belanghebbende om aan te tonen dat de correcties van de Belastingdienst onjuist zijn. Dat is bepaald geen goed begin van een procedure. 

In redelijkheid vaststellen aanslag

Dat betekent overigens niet dat de inspecteur dan zomaar een hele hoge belastingaanslag mag vaststellen. De inspecteur zal de belastingaanslag in redelijkheid moeten vaststellen. De aanslag mag immers niet willekeurig zijn. 

Bezwaar tegen informatiebeschikking

Het kan dan ook van groot belang zijn om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een informatiebeschikking (bezwaar, (hoger) beroep en cassatie). In het bezwaarschrift kan worden aangegeven waarom u vindt dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan of dat u het niet eens bent met de door de inspecteur gestelde vragen (bijvoorbeeld omdat de inspecteur deze vraag niet mag stellen of al eerder heeft gesteld en u daar toen wel degelijk op hebt geantwoord).  

Verlenging aanslagtermijn door procedure tegen informatiebeschikking

Zolang nog wordt geprocedeerd over de informatiebeschikking, hoeft de inspecteur nog geen aanslag vast te stellen. De aanslagtermijn wordt namelijk verlengd met de duur van de procedure tegen de informatiebeschikking. Dat betekent dat u lang in onzekerheid kan worden gelaten over wat nu de gevolgen zijn van een informatiebeschikking. Legt de inspecteur overigens wel een aanslag op, terwijl nog over de informatiebeschikking wordt geprocedeerd, dan kan dat leiden tot het vervallen van de informatiebeschikking. 

Vraag of omkering van de bewijslast is gerechtvaardigd in procedure

Indien u geen rechtsmiddelen aanwendt tegen een informatiebeschikking komt deze onherroepelijk vast te staan. Daarmee staat dan in rechte vast dat u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan. Of dat dan leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast kan in de procedure over de aanslag aan de orde komen.

Als u wel procedeert over de (on)juistheid van de informatiebeschikking, zal – tenzij sprake is van onredelijk gebruik van procesrecht – nog een termijn worden gegeven om aan uw – dan vastgestelde – informatieverplichting te voldoen. Komt de informatiebeschikking vast te staan en treedt de ‘omkering en verzwaring van de bewijslast’ in, dan is het aan u om te bewijzen dat een belastingaanslag onjuist is vastgesteld. Dat is bepaald een lastige bewijspositie.

Niet de vereiste aangifte

Dit kan ook het gevolg zijn als de inspecteur erin slaagt te bewijzen dat u niet de vereiste aangifte hebt gedaan. Hiervan is sprake als u zich bewust moest zijn van dat er een relatief aanzienlijk bedrag niet in de aangifte is verwerkt of belangrijke vragen niet zijn beantwoord. 

Advocaat informatiebeschikking

Het is daarom van belang om bij een informatiebeschikking meteen de bijstand te vragen van een fiscaal advocaat. U doet er goed aan contact op te nemen met VOI advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.