Boetes belastingdienst

De Belastingdienst kan u om verschillende redenen een boete opleggen. Zo kunt u een boete krijgen indien u geen, onvolledige, onjuiste of niet tijdige aangiftes doet. Er zijn verschillende soorten boetes mogelijk, namelijk de verzuimboete en de vergrijpboete. Hieronder leggen we u het verschil tussen deze boetes uit en wat u er tegen kunt doen.

Verzuimboete Belastingdienst

De inspecteur van de Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen bij het niet (tijdig) indienen van een belastingaangifte of het niet (tijdig) betalen (afdragen) van belasting. Het kan hierbij gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of omzetbelasting. Afhankelijk van het type belasting en verzuim wordt er in sommige gevallen eerst een herinnering of aanmaning verstuurd. Wanneer de aangifte niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend of de belasting niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zal de fiscus overgaan tot het vaststellen van een verzuimboete.

Verzuimboetes zijn het gemakkelijkst te voorkomen. Zorg ervoor dat u de aangifte inkomstenbelasting (jaarlijks), aangifte vennootschapsbelasting (jaarlijks), aangifte loonbelastingen (maandelijks) en aangifte omzetbelasting (meestal per kwartaal) tijdig doet, bijvoorbeeld door reminders in uw telefoon.

Vergrijpboete Belastingdienst

De inspecteur kan een vergrijpboete opleggen als het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte te wijten is aan opzet of grove schuld. Ook het verwijtbaar te weinig betalen van belasting kan worden beboet met een vergrijpboete. Een vergrijpboete komt vaak voort uit een controle van de Belastingdienst en moet als hoofdregel worden vastgesteld tegelijk met de Belastingaanslag

Het is bovendien mogelijk om als belastingadviseur, accountant of bestuurder van een belastingplichtige een boete te krijgen als bijvoorbeeld medepleger of medeplichtige. Boetes van de Belastingdienst kunnen hoog oplopen (tot wel 100% of 300% van de te betalen belasting) en zijn zeker niet in alle gevallen terecht.

Bezwaar maken tegen een boete van de Belastingdienst

Het is uiteraard mogelijk om bezwaar te maken tegen een verzuimboete of vergrijpboete. Bezwaar maken doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Heeft u geen ervaring met het maken van een bezwaarschrift? Wij hebben hier een hulpmiddel voor gecreëerd: de bezwaarschrift generator. En anders helpen onze advocaten u graag.

Bewijslast boete

Bij een boete dient de inspecteur de boete te onderbouwen aan de hand van een boetedossier. U heeft recht op inzage in dit dossier. De bewijslast ligt bij de Belastingdienst. Het is daarbij zelfs aan de Belastingdienst om overtuigend feiten en omstandigheden aan te tonen die ten grondslag liggen aan het bewijs dat aan de voorwaarden voor het vaststellen van een boete is voldaan. 

Daarnaast ligt de hoogte van deze boetes soms op een onredelijk niveau. Men spreekt dan van een wanverhouding, wat reden kan zijn voor een matiging van de boete. Ook kunnen er verzachtende omstandigheden zijn waardoor een vergrijpboete kan worden gematigd. 

Advocaat boete Belastingdienst

Er kunnen redenen zijn om een boete te vernietigen of te matigen. De fiscaal advocaten van VOI advocaten zijn gespecialiseerd in het verlenen van bijstand bij fiscale boeteprocedures. Neem gerust contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.