Aansprakelijkheid

Beschikking aansprakelijkstelling

Ten behoeve van de invordering van belasting kan het voorkomen dat de Ontvanger van de Belastingdienst iemand aansprakelijk wil stellen voor niet betaalde belastingschulden door een ander. De Ontvanger doet dit middels een zogenoemde ‘beschikking aansprakelijkstelling’. In sommige gevallen ontvangt u eerst een vooraankondiging voor de aansprakelijkstelling, zodat u eerst uw zienswijzen daartegen naar voren kunt brengen.

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid, zoals bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een lichaam met rechtspersoonlijkheid (veelal een BV of NV) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde belasting van hun vennootschap, indien aannemelijk is dat het niet betalen van de belasting het gevolg is van aan hen te wijten onbehoorlijk bestuur. Dit brengt een zware bewijslast voor de Belastingdienst met zich.

Indien niet op tijd is gemeld dat de belasting niet kan worden betaald middels een melding betalingsonmacht, geldt een wettelijk bewijsvermoeden dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en is het aan de bestuurder om aan te tonen dat het niet tijdig melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is én om aannemelijk te maken dat de vennootschap niet kennelijk onbehoorlijk is bestuurd.

Ook bestuurders van lichamen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de maatschap of VOF) kunnen aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor geldt niet dat de Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een bestuurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zelf bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat de belasting niet is voldaan.

Inlenersaansprakelijkheid

Een inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener deze belastingen niet betaalt. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

Ketenaansprakelijkheid

Een aannemer van een werk kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die zijn onderaannemer moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. Elke schakel in de keten kan aansprakelijk worden gesteld voor alle volgende schakels.

Advocaat aansprakelijkstelling Belastingdienst 

Voor elke vorm van aansprakelijkheid gelden andere voorwaarden. Indien de Belastingdienst u aansprakelijk wil stellen is het van het uiterste belang om goede bijstand van een fiscale advocaat in te schakelen. De fiscaal advocaten van VOI advocaten kunnen u als geen ander bijstaan in het proces betreffende een aansprakelijkstelling. Neem contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.