Fiscaal strafrecht advocaten

U heeft een advocaat nodig die u met deskundige hulp en bijstand aan uw zijde heeft omdat u mogelijk een groot fiscaal EN strafrechtelijk probleem heeft

Het fiscale strafrecht is een onderbelicht onderwerp binnen het strafrecht.

Wat valt eigenlijk onder het fiscaal strafrecht?

Fiscale delicten zijn onder andere (omschreven in de Algemene Wet Rijksbelastingen):

  • Het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte
  • Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte
  • Het opzettelijk niet beschikbaar stellen van gegevens aan de belastingdienst
  • Het opzettelijk niet voeren van een administratie of het niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers
  • het opzettelijk uitreiken van een onjuiste of onvolledige factuur.


Daarnaast vallen er zaken onder die voortvloeien uit de Algemene douanewet en allerlei wetten en uitvoeringsregelingen zoals bijvoorbeeld de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Fiscale delicten kunnen via de bestuursrechtelijke weg of juist de strafrechtelijke weg worden afgedaan. Vaak betekent dit dat er een keuze wordt gemaakt tussen deze beide opties. Deze keuze wordt gedaan door een zogenoemde ‘weegploeg’, bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

Deze weegploeg hanteert hierbij het sinds 1 juli 2023 vernieuwde Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD 2023).

Kort gezegd komt het er op neer dat via het strafrecht zaken worden afgedaan waarin het nadeel tenminste € 100.000 is of waarin het nadeel onvoldoende bepaalbaar is. Er moet hierbij dan wel sprake zijn van een vermoeden van opzet.

Als de zaak niet strafrechtelijk wordt afgedaan, kan er nog wel een bestuursrechtelijke boete worden opgelegd. Een dergelijke boete kan hoog oplopen en het loont dan ook zeker de moeite hiervoor rechtsbijstand in te roepen.

Een tussenvorm is de fiscale strafbeschikking. Op grond van de Wet OM-afdoening kan de Belastingdienst (inclusief de Douane) zelf een straf opleggen. Deze manier van afdoening wordt veel gebruikt door boete-coördinatoren en contactambtenaren van de Belastingdienst. De regels van het strafrecht zijn hierop van toepassing. De manier om hiertegen op te komen is het aantekenen van verzet. Als het OM de zaak toch doorzet wordt de zaak aan de strafrechter voorgelegd.

Soms lopen het strafrecht en het belastingrecht samen op en krijgt een verdachte wel met beide te maken.

Tegen het fiscale strafrecht aan zijn zaken die te maken hebben met witwassen, btw-(carrousel)fraude en andere vormen van financiële strafzaken.

Niet zelden is er verwevenheid tussen de verdenking dat er sprake is van fiscale fraude en financiële fraude. Vaak is de FIOD dan ook de opsporingsinstantie die deze beide vormen van fraude onderzoekt, meestal onder gezag van het Functioneel Parket (FP), maar dat kan ook het Landelijk Parket (LP) zijn of een gewoon regioparket.

Naast de vraag of een fiscale zaak in het strafrecht dan wel in het bestuursrecht moet worden afgedaan, is er soms ook een keuze mogelijk om de zaak te laten behandelen door het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

Het EOM (eigenlijk: European Public Prosecutors Office of EPPO) is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en onderzoekt en vervolgt strafbare feiten die de financiële belangen van de EU kunnen schaden.

Soms zullen zaken dus aan het EOM moeten worden voorgelegd, het AAFD is dan ook niet van toepassing.

Het EOM richt zich met name op fraude, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie, maar dan telkens voorzover daardoor schade wordt toegebracht aan de financiële belangen van de EU of het verband houdt met de EU-begroting. Ook grensoverschrijdende btw-fraude, indien er twee of meer lidstaten bij betrokken zijn en er een bedrag van tenminste 10 miljoen euro mee is gemoeid, kan door het EOM worden onderzocht en vervolgd.

Dit zijn allemaal ingewikkelde strafrechtelijke zaken waar je als verdachte of slachtoffer specialistische bijstand voor nodig hebt. Dat geldt zeker voor zaken waarin specialisten het onderzoek doen (bijvoorbeeld de FIOD) en weer andere gespecialiseerde instanties de vervolging (bijvoorbeeld FP en LP).

Die bijstand is al nodig helemaal in het begin wanneer je een uitnodiging voor verhoor ontvangt of zelfs plotseling als je als verdachte bent aangehouden en er een doorzoeking van je woning of bedrijf plaatsvindt. Voor meer informatie (en praktische tips) over een doorzoeking van de woning of bedrijf door de FIOD kunt u op de website www.hulpbijfiodinval.nu kijken.

VOI advocaten is uw betrouwbare partner, met een focus op het bijstaan van personen en bedrijven die te maken krijgen met fiscale en/of financieel strafrechtelijke kwesties.

VOI advocaten heeft zich gespecialiseerd in het fiscaal en financieel strafrecht. Onze advocaten combineren diepgaande kennis van het strafrecht met een grondig begrip van fiscale en financiële regelgeving. Of u nu een particulier bent of een ondernemer, overtredingen op dit gebied kunnen leiden tot ernstige gevolgen, zoals boetes of zelfs gevangenisstraffen. In dergelijke situaties is het van vitaal belang om snel een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met VOI advocaten via 085 902 96 20.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.