Internationale gegevensuitwisseling

Op grond van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB) zijn onder andere belastingplichtigen verplicht om medewerking te verlenen aan onderzoeken voor het verkrijgen van informatie die van belang kan zijn in het kader van de internationale gegevensuitwisseling tussen lidstaten. Het opzettelijk of grofschuldig niet, niet tijdig of niet juist nakomen van de verplichtingen in de WIBB wordt aangemerkt als een vergrijp waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, maar waarbij in de meest ernstige gevallen strafrechtelijke vervolging mogelijk is. In alle gevallen kunt u contact opnemen met VOI advocaten.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.