Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een wet die is bedoeld om de overheid in staat te stellen om effectief tegen fraude, corruptie en criminele organisaties op te treden. Als er volgens de overheidsinstantie, zoals de gemeente, een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor strafbare doeleinden, kan de bevoegde overheidsinstantie de afgegeven vergunning intrekken. 

De Wet Bibob komt bijvoorbeeld in beeld als u een subsidie of vergunning aanvraagt of vastgoed koopt van of verkoopt aan een overheidsinstantie. De Wet Bibob komt ook in beeld als de overheidsinstantie het vermoeden heeft dat strafbare feiten worden gepleegd.

Een overheidsinstantie kan de integriteit van u of uw bedrijf onderzoeken (‘BIBOB-toets’), bijvoorbeeld wanneer u een vergunning aanvraagt. U dient dan een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarin dient informatie te worden aangeleverd over de reden van de aanvraag, maar bijvoorbeeld ook over eerdere strafrechtelijke veroordelingen. Een aanvraag kan worden afgewezen indien te weinig, onjuiste of onvolledige informatie door u wordt verstrekt.

Daarnaast kan een overheidsinstantie advies vragen aan het Landelijk Bureau BIBOB (LLB). Ook kan informatie worden opgevraagd bij de Belastingdienst, politie of bij justitie. 

Uiteindelijk zal er een zogenoemd Bibob-advies worden afgegeven. Daarin kan naar voren komen dat sprake is van een ernstige mate van gevaar, een mindere mate van gevaar of geen sprake van gevaar voor misbruik voor strafbare doeleinden. Aan de hand van het Bibob-advies zal een beslissing worden genomen over uw aanvraag. Als sprake is van een ‘ernstig gevaar’ kan het zijn dat de overheidsinstantie uw aanvraag weigert of dat een reeds eerder verstrekte vergunning wordt ingetrokken. U wordt wel in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover naar voren te brengen.

Wet Bibob advocaat

Indien u te maken krijgt met de Wet Bibob, kan het verstandig zijn om een ervaren advocaat in te schakelen. Wij kunnen u inzicht geven in de mogelijkheden en de risico’s voor u of uw bedrijf. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in procedures die voortvloeien uit de Wet Bibob, zoals een bezwaar- en/of beroepsprocedure. U kunt hierover contact opnemen met VOI advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.