Belastingfraude

Wat is belastingfraude?

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) zijn diverse strafbare feiten opgenomen die worden geschaard onder ‘belastingfraude’. Belastingfraude omvat meerdere fiscale strafbare delicten en overtredingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte en het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte. In de volksmond wordt dit ook wel ‘belastingontduiking’ genoemd. Dergelijke delicten kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek naar fraude en vervolging middels een strafbeschikking of een dagvaarding. Vaak wordt u daarbij ook verhoord als verdachte, bijvoorbeeld door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Onjuiste belastingaangifte

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) zijn diverse strafbare feiten opgenomen die worden geschaard onder ‘belastingfraude’. Belastingfraude omvat meerdere fiscale strafbare delicten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte en het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte. In de volksmond wordt dit ook wel ‘belastingontduiking’ genoemd. Dergelijke delicten kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en vervolging middels een strafbeschikking of een dagvaarding. Vaak wordt u daarbij ook verhoord als verdachte, bijvoorbeeld door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Opzettelijk niet doen van aangifte of te laat doen van aangifte

In artikel 69, eerste lid, AWR is het opzettelijk niet of te laat doen van aangifte strafbaar gesteld. Daarnaast zijn diverse andere gedragingen strafbaar gesteld, waaronder het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan de Belastingdienst of het opzettelijk voeren van een onjuiste administratie. De maximale gevangenisstraf voor deze feiten bedraagt vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige aangifte

In artikel 69, tweede lid, AWR is het opzettelijk doen van een onjuiste onvolledige aangifte strafbaar gesteld. Ook is het strafbaar om opzettelijk boeken, bescheiden of andere gegevensdragers in valse of vervalste vorm beschikbaar te stellen aan de Belastingdienst. De maximale gevangenisstraf voor deze feiten bedraagt zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Bij een verdenking van belastingfraude passeren ook veel fiscaalrechtelijke onderwerpen de revue. Zo dient sprake te zijn van  ‘een bij de belastingwet voorziene aangifte’ en dient bewezen te worden dat een verdachte is uitgenodigd tot het doen van belastingaangifte. Daarnaast geldt voor de hiervoor beschreven misdrijven een zogenoemd ‘strekkingsvereiste’. Dit betekent dat de feiten, zoals het onjuist doen van aangifte, alleen strafbaar zijn voor zover kan worden bewezen dat het feit ertoe heeft gestrekt dat te weinig belasting wordt geheven.

Inkeerregeling

In artikel 69, derde lid, AWR is bepaald dat geen strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld indien alsnog een juiste en volledige aangifte is gedaan, of juiste en volledige inlichtingen en gegeven zijn verstrekt, vóórdat een belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst of de FIOD bekend is of bekend zal worden met het strafbare feit. Er is dan sprake van een vervolgingsuitsluitingsgrond. Het gaat dan dus om een situatie waarin uit eigen beweging alsnog aan fiscale verplichtingen wordt voldaan.

Valsheid in geschrifte en witwassen

Een verdenking van belastingfraude kan samenhangen met een verdenking van valsheid in geschrifte en/of witwassen. Zo kan het namelijk zijn dat belastingfraude wordt gepleegd in samenhang met valse facturen die in de administratie zijn opgenomen. Daarnaast heeft de Hoge Raad bepaald dat gelden die middels belastingfraude worden verkregen, kunnen worden aangemerkt als gelden die van misdrijf afkomstig zijn en dus voorwerp kunnen zijn van witwassen. Wel is in artikel 69, vierde lid, AWR bepaald dat een verdachte niet vervolgd kan worden voor het opzettelijk onjuist doen van aangifte én artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) ten aanzien van de ingediende aangifte. Hoewel een onjuiste aangifte ook zou kunnen worden aangemerkt als een vals geschrift, is in de wet bepaald dat het Openbaar Ministerie in een dergelijk geval verplicht is te vervolgen op grond van de AWR.

Btw-carrouselfraude

U kunt ook verdacht worden van specifieke vormen van belastingfraude, zoals bijvoorbeeld btw-carrouselfraude. Bij een dergelijke vorm van fraude draagt een ondernemer in een keten geen btw af, terwijl hij die btw wel in rekening heeft gebracht.

Bestuursrechtelijke vs. strafrechtelijke aanpak (una via)

Bepaalde delicten, zoals het onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte, kunnen zowel bestuursrechtelijk (door de Belastingdienst) of strafrechtelijk (door het Openbaar Ministerie) worden aangepakt. Veelal zal dit afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag of sprake is van een verdenking van opzet en van de hoogte van het belastingnadeel. Wel is het zo dat de overheid een keuze dient te maken: de zaak dient of door de Belastingdienst te worden aangepakt, waarbij de Belastingdienst bijvoorbeeld een vergrijpboete zal vaststellen (zie ook Boetes Belastingdienst), of de zaak wordt door het Openbaar Ministerie opgepakt, waarbij u strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit is het zogenoemde ‘una via’ beginsel.

Strafrecht én belastingrecht

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt aangehouden of bent opgeroepen voor verhoor is het van belang een strafrechtadvocaat in te schakelen. Onze strafrechtadvocaten hebben een uitstekende kennis van het strafrecht én het belastingrecht. Zij kunnen naast de strafzaak ook de fiscale procedure voor u voeren, zodat u verzekerd bent van de juiste afstemming en strategie. Zij zijn bij uitstek in staat samen met u de verdediging te voeren.

Belastingfraude advocaten

Wordt u verdacht van belastingfraude? U kunt gerust contact opnemen met de gespecialiseerde fiscale en financiële strafrechtadvocaten van VOI advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.