Financieel strafrecht advocaten

U heeft een advocaat nodig die u met deskundige hulp en bijstand aan uw zijde heeft nu u in een complexe wereld van het financieel strafrecht bent beland.

Financieel strafrecht is een breed begrip en er valt een scala van onderwerpen onder.

Allereerst kan het gaan om fraude. Strafbare feiten als oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering (al of niet in dienstbetrekking), hypotheekfraude en faillissementsfraude zijn allemaal vormen van fraude en zijn omschreven in het wetboek van strafrecht. Ook kan er sprake zijn van belastingfraude, bijvoorbeeld btw-(carrousel)fraude, het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte, het opzettelijk niet voeren van bedrijfsadministratie, ontduiken van invoerrechten etc.

Daarnaast valt onder financieel strafrecht ook zaken die gaan over witwassen (in allerlei varianten), omkoping (actief en passief/ambtenaar en niet-ambtenaar) en corruptie (nationaal en internationaal).

Dit zijn allemaal ingewikkelde strafrechtelijke zaken waar je als verdachte of slachtoffer specialistische bijstand voor nodig hebt.

Die bijstand is al nodig helemaal in het begin wanneer je een uitnodiging voor verhoor ontvangt of zelfs plotseling als je als verdachte bent aangehouden en er een doorzoeking van je woning of bedrijf plaatsvindt. Voor meer informatie (en praktische tips) over een doorzoeking van de woning of bedrijf door de FIOD kunt u op de website www.hulpbijfiodinval.nu kijken.

Onder financieel strafrecht vallen ook zaken die betrekking hebben op handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), waarbij het kan gaan om manipulatie van de markt, handelen met voorkennis of koersbeïnvloeding, en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ook door het Openbaar Ministerie ingestelde ontnemingsvorderingen vallen onder het begrip financieel strafrecht. Deze vorderingen betreffen de zogenoemde Pluk ze-wetgeving. Hiermee beoogt het OM bij de verdachte, die zich door het plegen van bepaalde strafbare feiten in de ogen van het OM onoorbaar heeft verrijkt, die verdiensten terug te halen, het zogenoemde wederrechtelijk verkregen voordeel. De wetgeving staat het OM toe hier heel ver in te gaan. Ook hierbij zijn de belangen dus groot en is het nodig om gespecialiseerde advocaten in te schakelen.

In het verlengde hiervan komt het ook regelmatig voor dat de politie, FIOD of andere opsporingsinstanties allerlei goederen in beslag nemen. Dit kan in het belang van de waarheidsvinding of omdat het strafbare feit met behulp van die goederen is gepleegd of dat die goederen daarmee zijn verkregen. De inbeslaggenomen goederen kunnen administratie (papier of digitaal) zijn of allerlei waardevolle goederen danwel zaken als computers en telefoons. Tegen een dergelijke inbeslagname kan ook bezwaar worden gemaakt en kan teruggave worden verzocht aan de officier van justitie of bij de raadkamer van de rechtbank.

Ook onder financieel strafrecht vallen misdrijven die onder het zogenoemde economisch strafrecht vallen. Veelal spelen hierbij immers financiële belangen een grote rol. U moet daarbij denken aan specifieke delicten op het gebied van de milieuwetgeving, de douanewet, wet arbeid vreemdelingen, de wet op de kansspelen, de warenwet en nog veel meer wetgeving die door specifieke daarvoor in het leven geroepen toezichthouders wordt gehandhaafd. Deze toezichthouders hebben allerlei bevoegdheden waarmee je als burger of bedrijf te maken kunt krijgen en die grote consequenties kunnen hebben. Dit is een terrein dat erg specialistisch is en ook zeer in beweging is.

Ook voor goede bijstand in economische strafzaken is deskundigheid en ervaring essentieel. 

VOI advocaten is uw betrouwbare partner, met een focus op het bijstaan van personen en bedrijven die te maken krijgen met financieel strafrechtelijke kwesties.

Onze ervaren strafrechtadvocaten bieden deskundig advies en effectieve verdediging in diverse situaties, waaronder verdenkingen van fraude, belastingfraude, FIOD-zaken, ontnemingszaken en beslaglegging door het Openbaar Ministerie. Steeds vaker zien wij ook dat bepaalde vormen van internationale financiële fraude buiten Nederland wordt aangepakt, bijvoorbeeld door het Europese Openbaar Ministerie. Ook met die relatief nieuwe tegenstander hebben wij inmiddels meer dan voldoende ervaring.

VOI advocaten heeft zich gespecialiseerd in het financieel en fiscaal strafrecht. Onze advocaten combineren diepgaande kennis van het strafrecht met een grondig begrip van financiële en fiscale regelgeving. Of u nu een particulier bent of een ondernemer, overtredingen op dit gebied kunnen leiden tot ernstige gevolgen, zoals boetes of zelfs gevangenisstraffen. In dergelijke situaties is het van vitaal belang om snel een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. VOI advocaten kan u bijstaan in onderzoeken door bijzondere opsporingsinstanties, zoals:

  • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsautoriteit (FIOD)
  • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In alle gevallen kunt u contact opnemen met VOI advocaten via 085 902 96 20.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.